product
catalog
E-Commerce Get in touch

Metalwork

50 anni, 1967 - 2017

Sales Engineer / วิศวกรฝ่ายขาย - พื้นที่ EEC (ชลบุรี , ระยอง , ฉะเชิงเทรา) - Rif.: MWTH022022

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี : วศบ.,คอ.บ.,อส.บ.(เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์)
  • มีใบขับขี่ และ รถยนต์เป็นของตนเอง
  • มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office (Excel,PowerPoint) AutoCAD,Solid work
  • ภาษาอังกฤษดี 
  • มีประสบการณ์ในงานขาย อย่างน้อย 1 ปี
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านนิวเมติกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียด

  • รับผิดชอบและบริหาร CRM
  • โทรประสานงาน เข้าพบลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาและแก้ปัญหา
  • ทำใบเสนอราคา, รายละเอียดงาน และปิดการขาย
  • สร้างลูกค้าใหม่

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมาย พร้อมประวัติส่วนบุคคล รูปถ่าย สำเนาการศึกษา ฯลฯ มาได้ที่ E-mail: info@metalwork.co.th